note

日々の研究を記します。

生産関数 コブ=ダグラス型生産関数 線形生産関数 レオンチェフ型生産関数